Kontakt
Fundacja  Ekologiczna – Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ
ul. Studencka 18
40-743 Katowice
email: doskonalenie@elementarz.edu.pl
tel: 32/ 358-66-17
tel/fax. 32/ 252-79-38

O projekcie

Środki na realizację projektu pozyskaliśmy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Konkursu nr 2/POKL/8.1.1/2008 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.
Projekt jest realizowany w terminie od 1 listopada 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych 100 osób zatrudnionych,  posiadających jednak niskie lub zdezaktualizowane kwalifikacje, poprzez przeszkolenie ich w zakresie obsługi ruchu turystycznego . Osoby te będą mieszkańcami obszarów wiejskich na terenie powiatów częstochowskiego, zawierciańskiego, myszkowskiego, bielskiego, żywieckiego i cieszyńskiego.
Ogromny i w niewielkim stopniu wykorzystany potencjał przyrodniczy i kulturowy sprzyja rozwojowi turystyki na tym terenie, zatem tematyka przewidzianych w projekcie szkoleń doskonale konweniuje ze Strategią  Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim, która zakłada rozwój tego terenu w kierunku turystyki wiejskiej i ekoturystyki.

Cel naszego projektu pokrywa się z celem określonym dla Działania 1 Priorytetu 8 PO KL, który zakłada podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.
       
Celami szczegółowymi będą :

  • wzrost lub podniesienie umiejętności na rynku pracy,
  • podniesienie samooceny i wiary we własne siły,
  • rozwój umiejętności organizacyjnych,
  • zwiększenie motywacji do dalszego kształcenia.

Wyżej wymienione cele osiągnięte będą poprzez udzielenie uczestnikom wsparcia w postaci szkoleń „twardych” z zakresu obsługi ruchu turystycznego oraz szkoleń „miękkich” zwiększających kompetencje osobiste.

Serwis internetowy współfinansowany jest ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.