Kontakt
Fundacja  Ekologiczna – Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ
ul. Studencka 18
40-743 Katowice
email: doskonalenie@elementarz.edu.pl
tel: 32/ 358-66-17
tel/fax. 32/ 252-79-38

Warunki rekrutacji

Aby wziąć udział w projekcie osoby zainteresowane powinny złożyć wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy, a na pierwsze spotkanie dokument potwierdzający przynależność do grupy docelowej t. j. zaświadczenie o zatrudnieniu.

Formularze zgłoszeniowe dołączone do naszej strony internetowej dostępne też są w punktach konsultacyjnych mieszczących się w tych samych miejscach co wynajęte sale szkoleniowe. W punktach tych należy również złożyć formularz zgłoszeniowy, można to też zrobić za pośrednictwem poczty lub drogą e-mailową : doskonalenie@elementarz.edu.pl

O zakwalifikowaniu osób decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osoby nie zakwalifikowane z powodu braku miejsc, zostaną wpisane na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie zwolnione miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej. Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają stosowne potwierdzenie.
W trakcie rekrutacji nie będzie faworyzowana żadna grupa ze względu na płeć, niepełnosprawność itp.

Uczestnikiem projektu może być rolnik lub jego domownik,  który spełnia następujące warunki:

  • jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe
  • jest ubezpieczony w KRUS
  • prowadzi wyłącznie działalność rolniczą i nigdzie indziej nie jest zatrudniony

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.